Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van EscootersNoord gevestigd te (9231 DX) Surhuisterveen aan Zoom 15a.

Artikel 1: Algemeen
1.1. EscootersNoord is onderdeel van EwheelsNoord. Zowel EwheelsNoord als EscootersNoord zijn de gebruikers van deze algemene voorwaarden en zullen hiernavolgend worden aangeduid met: “wij”.

1.2. EwheelsNoord, als dochteronderneming van EscootersNoord, is de auteur van deze algemene voorwaarden en heeft het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te veranderen. (Deze zullen dan van kracht zijn op toekomstige overeenkomsten).

1.3. Onder “klant” wordt verstaan iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten en met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts tot degenen met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.

1.4. Onder “motorrijtuig” wordt verstaan een voertuig bestemd om, anders dan langs spoorstaven, te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, waaronder in ieder geval begrepen de diverse uitvoeringen van elektrische scooters, driewielers en scootmobielen.

1.5. Onder “overeenkomst” wordt verstaan: alle overeenkomsten tot koop/verkoop van motorrijtuigen en aanverwante zaken en tot het (doen) verrichten van diensten en/of het (laten) verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de door ons verkochte motorrijtuigen en aanverwante zaken, hoe ook genaamd.

1.6. Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ons en de klant aangegaan, onder welke benaming dan ook.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Verwijzing door de klant naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding
3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zij blijven geldig tot de vervaldatum.

3.2. Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale kantooruren.

3.3. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken, waaronder motorrijtuigen, in de door ons gezonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en uitvoering van de te leveren zaken.

3.4. Onze opgaven van gewichten, snelheid of energieverbruik, etc. geschieden steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

Artikel 4: Totstandkoming schriftelijke overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ons aanbod door de klant schriftelijk wordt aanvaard en wij de totstandkoming schriftelijk of langs andere weg hebben bevestigd, dan wel wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn aangevangen.

4.2. Indien een aanvaarding door de klant van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de klant en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.3. Indien de klant een aanbod doet, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod schriftelijk aanvaarden (waarbij indien geen orderbevestiging is uitgeschreven de factuur als schriftelijk aanvaarding geldt) dan wel wanneer wij aan uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen.

4.4. Een door onze personeelsleden aangegane overeenkomst wordt altijd gesloten onder het voorbehoud van goedkeuring door de directie.

Artikel 5: Totstandkoming langs elektronische weg
5.1. De overeenkomsten tussen ons en de klant kunnen naast de wijze van totstandkoming als weergegeven in artikel 4 van deze voorwaarden ook langs elektronische weg tot stand komen.

5.2. Wij behouden ons het recht voor om de langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomsten binnen twee dagen na totstandkoming te annuleren. Deze algemene voorwaarden zullen worden meegestuurd met de offerte.

5.3. De klant die consument is, is bevoegd om de langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst gedurende veertien dagen na ontvangst van de zaak te ontbinden zonder opgave van redenen.

Artikel 6: Prijs
6.1. De door ons opgegeven prijzen luiden, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele verwijderingsbijdrage en exclusief overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.

6.2. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de koop en/of overeenkomst geldende prijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden gedurende normale kantooruren.

6.3. Wij behouden ons het recht voor aan de klant een gedeeltelijke prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst fabrieks- en/of importprijzen, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta’s, overheidslasten, sociale lasten, een verhoging ondergaan, alsmede bij alle overige prijsverhogingen door onze leveranciers en/of bij anderen wijzigingen in de prijsbepalende factoren.

6.4. Indien de klant consument is en er sprake is van een koopovereenkomst kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk, binnen 14 dagen nadat wij de klant van de prijsverhoging op de hoogte hebben gesteld, de overeenkomst ontbinden, tenzij met ons een afleveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen of de prijsverhoging voortvloeit uit de wet.

6.5. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, montage, servicekosten en kosten voor verzending, vervoeren lossing en dergelijke, niet in onze prijzen inbegrepen.

6.6. Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of van vervoer van voor de klant ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de klant in rekening worden gebracht.

6.7. Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de klant, verrichte aanvullingen en/of wijzingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de klant.

6.8. Kosten ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de klant, ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.

6.9. Emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

Artikel 7: Levering
7.1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient ons derhalve schriftelijk een redelijke termijn tot nakoming te worden gesteld. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

7.2. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde zaken en/of onderdelen.

7.3. Levering geschiedt af ons magazijn en wordt door ons bedrijf zelf uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld van de door ons gestelde tijdstippen van levering. De klant is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opstal-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons – of plaatselijk – geldend tarief, aan de klant in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 8: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
8.1. Sommige voortuigen in het assortiment van EwheelsNoord zijn WAM plichtig. De klant dient hier zelf zorg voor te dragen en kan EwheelsNoord hier op geen enkele wijze op aanspreken dan wel aansprakelijk voor stellen.

Artikel 9: Onderzoeks- en klachtplicht
9.1. De klant is gehouden de zaken, waaronder motorrijtuigen, zodra deze door hem zijn ontvangen te keuren en vast te stellen of de zaken in orde zijn.

9.2. Eventuele klachten zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaken, als ten aanzien van verrichte diensten, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na aflevering van de zaken respectievelijk na verrichten van de diensten, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

9.3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de diensten of na ontvangst van de facturen.

9.4. Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovengemelde termijn te ontdekken dient de klant binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te klagen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

9.5. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, kan slechts worden geklaagd op het tijdstip waarop deze door of namens de klant in ontvangst worden genomen. Een dergelijke klacht kan mondeling geschieden maar dient binnen 24 uur te worden gevolgd door een schriftelijke klacht, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamering betrekking heeft. Na de feitelijke aflevering is met betrekking tot dergelijke gebreken geen reclamering meer mogelijk.

9.6. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.

9.7. Klachten met betrekking tot een bepaald product laten de verplichtingen van de klant met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

9.8. Bij eventuele klachten raden wij de klant aan om deze eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@escootersnoord.nl. Wij zullen vervolgens samen met de klant zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 10: Betaling
10.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden voordat de goederen zijn afgeleverd.

10.2. Indien de overeenkomst tot stand komt langs elektronische weg dient betaling direct plaats te vinden.

10.3. Het is de klant niet toegestaan zijn mogelijke vordering op ons te verrekenen met onze vordering op de klant. Tevens is het de klant, tenzij deze consument is of een klein bedrijf, niet toegestaan zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.

10.4. Betaling moet geschieden in euro’s, dan wel, in geval zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden in euro’s tegen de koers van de dag der betaling.

10.5. Bij niet-betaling binnen de in sub 10.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, of de wettelijke (handels)rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in sub 10.1 genoemde betalingstermijnen.

10.6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening op een andere vordering toeziet.

10.7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de klant of indien de Wet schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlopig) op de klant van toepassing is verklaard, of indien de klant één van zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt, zijn verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.

10.8. Wij hebben het recht een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen. Indien de klant consument is zal geen vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs worden verlangd.

10.9. Wij hebben het recht een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen bij een zakelijk gebruiker. Dit zal specifiek worden vermeld op de factuur.

Artikel 11: Opschorting en retentierecht
11.1. Wij hebben het recht onze prestatie op te schorten indien de klant niet aan al zijn, voor of na de door ons te verrichten prestatie, verplichtingen voldoet, dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

11.2. Wij hebben een retentierecht op alle zaken die wij van de klant onder ons hebben ter zake al onze vorderingen op de klant.

11.3. Wij houden ons het recht voor onze vordering op de zaken met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.

11.4. Verzuim van de klant maakt een einde aan ons verzuim in geval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de klant is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de klant in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1. Door ons geleverde motorrijtuigen en/of aanverwante zaken (in dit verband verder genoemd: zaken) blijven ons eigendom, totdat alle verplichtingen van de klant, met betrekking tot door ons aan de klant, krachtens de overeenkomst, geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de klant verrichtte of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, door de klant aan ons zijn voldaan. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of te vervreemden.

12.2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht ons, zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, hiervan op de hoogte stellen.

12.3. De klant is verplicht op eerste verzoek van ons:
1. alle aanspraken van de klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
2. de vorderingen die de klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
3. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van EwheelsNoord.
4. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

12.4. Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant voor diens aansprakelijkheid als houder van het motorrijtuig en/of de aanverwante zaken.

12.5. De klant vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

12.6. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, houden wij ons het recht voor de afgeleverde zaken, waarop het in sub 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden, weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 13: Garantie op zaken, waaronder motorrijtuigen
13.1. Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Echter, indien er een gebrek wordt geconstateerd, dient u binnen twee maanden na constatering melding bij ons te maken. Als het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

13.2. Op geleverde gebruikte motorrijtuigen en aanverwante zaken wordt door ons geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13.3. Indien de klant een consument is, geldt evenwel een garantietermijn voor gebruikte motorrijtuigen van 1 jaar met inachtneming van het hiernavolgende.

13.4. Indien de klant geen consument is, is de garantie op geleverde nieuwe motorrijtuigen en aanverwante zaken beperkt tot de overeengekomen periode. Deze zijn te vinden bij het aanbod dat is gedaan en tevens bij de factuur.

13.5. Indien de klant een consument is, is de hierboven sub 13.4 bedoelde garantietermijn 2 jaar met een maximum van 25.000 km. De batterijen hebben een garantietermijn van 2 jaar voor minimaal 80% van de beloofde actieradius. Komt deze onder de 80%, binnen deze 2 jaar, dan heeft de klant recht op garantie. Banden, remblokken, schijven, schokbrekers en overige slijtdellen zijn van garantie uitgesloten, behoudens productiefouten ontdekt binnen het eerste jaar.

13.6. Voor diensten verricht door derden, gelden de garantiebepalingen die deze derden met ons zijn overeengekomen. In alle andere gevallen wordt door ons geen garantie verstrekt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.7. Werkzaamheden ter uitvoering van de garantie worden verricht in ons magazijn of een door ons erkende dealer. De klant is indien zij een beroep doet op de garantie gehouden om het motorrijtuig af te leveren bij ons magazijn of bij de dealer. De klant heeft geen recht op vervangend vervoer. Indien anders overeengekomen zijn de voorwaarden genoemd in het koopcontract van toepassing.

13.8. De actieradius is getest op een geasfalteerde weg met een constante snelheid van 25 km/u. Testpersoon had een gewicht van 95 kg en de temperatuur was 16 graden. Enige afwijking in deze gegevens is van invloed op de actieradius. Klant dient hier rekening mee te houden en door het aangaan van een overeenkomst weet zij dat er een afwijking in kan zitten van 15%.

13.9. Heeft een ander persoon veranderingen aangebracht die van een dusdanige negatieve invloed zijn op de technische werking dan komt de garantie, zoals genoemd in sub 13.5, te vervallen.

13.10. Indien de stickers verbroken zijn in de scooter of in de begrenzer dan kunnen wij en/of onze dealers niet aansprakelijk gesteld worden.

13.11. Indien de stickers verbroken worden op de accu(‘s) vervalt de garantie op de accu(‘s). Dit aangezien wij dan niet meer kunnen garanderen dat deze van ons zijn.

13.12. Indien het motorvoertuig oneigenlijk is gebruikt, gevallen, beschadigd, vermist is geweest, betrokken bij een ongeval, joyriding of ander van buiten komend onheil zoals bijvoorbeeld blikseminslag, blootgesteld worden aan extreme temperaturen etc., komt de garantie zoals genoemd in de algemene voorwaarden alsmede de overeengekomen voorwaarden en garanties genoemd in de koopovereenkomst te vervallen.

Artikel 14: Overmacht
14.1. Indien de levering van onze prestatie wordt vertraagd door overmacht aan onze zijde dan zullen wij gerechtigd zijn zoveel later te leveren als deze omstandigheid duurt. Wij zullen alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn. De overeenkomst zal evenwel als ontbonden worden beschouwd wanneer de nakoming blijvend onmogelijk is. Wanneer sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid die langer duurt dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden hebben beide partijen het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden.

14.2. Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 7 bepaalde, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van één van onze leidinggevende functionarissen of wij aansprakelijk zouden zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

15.2. Wij zijn niet (ook indien wij onverhoopt geen beroep op artikel 15.1 zouden kunnen doen) aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade) en schade, veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen).

15.3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de door ons geleverde of ter beschikking gestelde motorrijtuigen en/of aanverwante zaken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend ontstaan het gebruik dat niet in overeenstemming is met het in de bijgeleverde gebruikershandleiding voorgeschreven gebruik.

15.4. Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn door derden mochten worden aangesproken vrijwaart de klant ons. Voor alle nadelen die daaruit voortvloeien.

15.5. Wij zijn voorts, na onze bestelling van het motorrijtuig bij een derde, niet aansprakelijk voor wijzigingen in het model of de uitvoering van een motorrijtuig.

15.6. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van de verzekering uit te keren bedrag.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht
16.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten, dan wel van andere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

16.2. Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Betaalmethodes
17.1. Op onze webshop kunt u met iDEAL en iDEAL in3 betalen.

Artikel 18: Privacy
18.1. Ten behoeve van een goede dienstverlening worden de persoonsgegevens van de klant door ons opgeslagen, verwerkt en gebruikt. De klant stemt er tevens mee in dat verzamelde persoonsgegevens in het kader van productinformatie, marketingactiviteiten en ander (service-) diensten aan ons en/of met ons gelieerde ondernemingen beschikbaar worden gesteld voor opslag, verwerking en gebruik, zodat ten volle van ons product- en dienstenaanbod gebruik kan worden gemaakt. De klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Chat openen
René van EscootersNoord
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?